Odznaczenia, madale, ordery – skup

Odznaczenia, medale

Wycena i skup za gotówkę

Gdzie sprzedać stare odznaczenia czy medale? Co zrobić z orderami po dalekim krewnym? Z takimi pytaniami często zwracają się do nas Klienci. Odpowiadamy, że nasz sklep zajmuje się skupem takich przedmiotów. Czasem ich sprzedaż okazuje się  bardzo trafnym wyborem, bo zamiast kurzyć się w szufladzie, cieszą oko jakiegoś zapalonego kolekcjonera, bądź początkującego zbieracza. Często też pada pytanie: czy odznaczenia i medale sprzedaje się razem z legitymacjami, na których widnieją imiona i nazwiska odznaczonych osób? Nie jest to konieczne jednakże lepiej militaria spieniężyć razem z dokumentami nadania, wtedy po prostu pamięć po odznaczonej osobie pozostaje.

,

Skup odznaczeń i medali w Warszawie

Jeśli chcesz spieniężyć swoją kolekcję lub po prostu posiadasz przedmioty, które mogą posiadać wartość historyczną – zgłoś się do nas. Od ręki płacimy gotówką. Jak wygląda przebieg transakcji? Przede wszystkim musimy obejrzeć dany przedmiot, ocenić jego autentyczność bo zdarza się wiele fałszerstw, potem dokonujemy wyceny i proponujemy kwotę jaką możemy zapłacić za dany przedmiot. Po wszystkim wypłacamy gotówkę. Nic prostszego prawda?

 

Odznaczenia najogólniej można podzielić na: ordery, medale, krzyże gwiazdy i odznaki. Mają różne wzory i rozmiary, niektóre z wstążkami, inne na szpilkach.

Co to właściwie jest Odznaczenie?  To honorowe wyróżnienie o określonym znaku nadawane za szczególne zasługi lub wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach pracy zawodowej lub społecznej, za akty odwagi i poświęcenia, w celu upamiętnienia wydarzeń, udziału na przykład w wojnie.

Odznaczenia mogą być nadawane przez władze lub inne organy, organizacje lub instytucje Istnieją także odznaczenia kościelne i prywatne, nadawane przez osoby fizyczne lub stowarzyszenia.

Co to jest Medal?  Medal to najczęściej okrągły, owalny lub wieloboczny, mający od kilku do kilkunastu cm. średnicy, bity jednostronnie albo dwustronnie płaski wyrób metalowy, często występuje w brązie. Jest wykonany zazwyczaj techniką bicia bądź odlewu. Czasem jest zawieszony na wstążce. Medale wykonuje się dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych albo jako odznaczenia lub nagrody za wybitne osiągnięcia np. wojskowe i inne.

 

Przykłady najpopularniejszych Odznaczeń i Medali

 

 

Mozna się spotkać z następującymi nazwami odznaczeń i medali:

    Medal za Długoletnią Służbę (trzystopniowy),

    Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,

    Krzyż Zesłańców Sybiru,

    Krzyż Wschodni,

    Krzyż Zachodni,

    Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Przykałdy nazw odznaczeń wojskowych:

    Krzyż Wojskowy,

    Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami,

    Morski Krzyż Zasługi z Mieczami,

    Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami,

    Wojskowy Krzyż Zasługi,

    Morski Krzyż Zasługi,

    Lotniczy Krzyż Zasługi,

    Gwiazda Afganistanu;

    Gwiazda Czadu,

    Gwiazda Iraku,

    Gwiazda Konga,

    Gwiazda Morza Śródziemnego,

    Gwiazda Załóg Lotniczych.

Ciekawostka: ordery i odznaczenia wojenne mogą być nadawane tylko w czasie wojny oraz nie później niż pięć lat po jej zakończeniu:

    Order Wojenny Virtuti Militari (pięcioklasowy),

    Krzyż Walecznych,

    Krzyż Zasługi z Mieczami (trzystopniowy).

Nadawanie orderów i odznaczeń wojennych za dotychczasowe zasługi zostało zakończone.

skup odznaczeń Warszawa

 

Ordery i odznaczenia nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek: ordery – Prezesa Rady Ministrów lub kapituł orderów, odznaczenia – Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych lub wojewodów.

Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego (kl. III) i Krzyż Wojskowy mogą być nadane formacji walczącej, zaś Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari (V kl.) i Krzyż Walecznych, mogą być nadane formacji walczącej lub miejscowości, ale tylko w czasie wojny lub w ciągu 5 lat od jej zakończenia. Pozostałych orderów i odznaczeń nie nadaje się zbiorowościom.

Kapituły orderów stoją na straży honoru orderu, dla którego została ustanowiona. Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu a w szczególnośc opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie orderu, może wystąpić do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie orderu lub o jego pozbawienie,  ma prawo zapoznać się z projektami aktów prawnych dotyczących orderu, może wystąpić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawach dotyczących orderu.

Ordery i odznaczenia polskie mogą być nadawane cudzoziemcom za zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej lub jej obywateli, a także stosownie do zwyczajów międzynarodowych. Prezydent RP wydaje zgodę na przyjęcie przez obywatela Polski orderu lub odznaczenia nadanego przez najwyższe władze obcego państwa. Ordery i odznaczenia mogą być nadawane pośmiertnie, jednakże z wnioskiem o odznaczenie zasłużonych osób zmarłych można wystąpić wyjątkowo – w uznaniu szczególnych i godnych upamiętnienia zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej. Krzyż Zesłańców Sybiru nadawany jest osobom żyjącym w dniu wejścia ustawy w życie, tj. 1 stycznia 2004 r.

Odznaki orderów i odznaczeń w imieniu Prezydenta RP mogą wręczać: osoby uprawnione do występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń oraz ich zastępcy, w Siłach Zbrojnych – dowódcy upoważnieni przez ministra obrony narodowej oraz ministra spraw wewnętrznych, za granicą – kierownicy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą, w imieniu Prezydenta RP, wręczać: marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz oraz wójt. Prezydent RP może wyjątkowo upoważnić inną osobę do wręczania odznak orderów i odznaczeń.

Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie odznakę orderu oraz legitymację (ponowne wydanie odznaki orderu lub odznaczenia, w razie jej zagubienia lub zniszczenia, może nastąpić jedynie odpłatnie, wtórnik legitymacji wydawany jest nieodpłatnie).

Jeżeli nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd lub osoba odznaczona dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna orderu lub odznaczenia, Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu lub odznaczenia. Decyzja Prezydenta RP o pozbawieniu może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych orderów i odznaczeń.

Prezydent RP może podjąć decyzję o pozbawieniu orderów i odznaczeń: z własnej inicjatywy, na wniosek kapituł orderów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych orazwojewodów, po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy, a w przypadku pozbawienia orderu – również po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły.

Ordery i odznaczenia zgodnie z art. 138 Konstytucji nadaje Prezydent. Stanowią one najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych, w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

 Nadawanych jest pięć orderów:

1.Order Orła Białego,
2. Order Odrodzenia Polski (pięcioklasowy),
3. Order Krzyża Wojskowego (trzyklasowy),
4. Order Krzyża Niepodległości (dwuklasowy),
5.Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (pięcioklasowy).